Regulamin:


Regulamin korzystania ze szkoleń BHP prowadzonych przez
Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. za pośrednictwem Internetu

i elektronicznej platformy edukacyjnej

§ 1

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług w postaci szkoleń okresowych BHP,
świadczonych przez Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. za pośrednictwem Internetu
i platformy edukacyjnej.

§ 2
Definicje i pojęcia używane w regulaminie:
Administrator danych osobowych - Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. ul. Ks. Piotra Skargi 8,
40-091 Katowice
Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c ul.Ks. Piotra Skargi 8, 40-091 Katowice
– właściciel szkolenia.
Platforma edukacyjna – wirtualny portal dostępny w Internecie, na którym umieszczone zostały
szkolenia okresowe BHP – www.certus.katowice.pl
Zleceniodawca – klient, który wykupił szkolenie BHP na platformie dla siebie lub dla Użytkownika.
Zleceniodawca jest również Użytkownikiem.
Klient – pracownik zatrudniony przez Zleceniodawcę, wskazany z imienia i nazwiska i
skierowany do udziału w odpowiednim szkoleniu przez Zleceniodawcę.
Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; z późn.zmianami).
Szkolenie - odpowiednio szkolenie BHP zgodne z ww. rozporządzeniem.
Zaświadczenie - pisemny dokument potwierdzający ukończenie okresowego szkolenia BHP
z wynikiem pozytywnym przez Użytkownika zgodne ze wzorem zawartym w ww. rozporządzeniu.

§ 3

Przebieg szkolenia :
1. Do prawidłowego działania Platformy na komputerze Klienta konieczne jest posiadanie przez
niego przeglądarki internetowej. Klient musi również posiadać aktywne konto e-mail, do którego
ma bezpośredni dostęp.
2. Na podany adres mailowy Zleceniobiorca wysyła wiadomość z informacjami umożliwiającymi
dostęp do platformy edukacyjnej.
4. Szkolenia okresowe bhp kończą się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.
5. Zaświadczenie przesyłane jest za pośrednictwem poczty, po zakończeniu szkolenia przez
wszystkich Klientów zgłoszonych przez Zleceniodawcę. Do zaświadczenia zgodnego
z Rozporządzeniem dołączony jest oryginał faktury.
6. Zleceniodawcy z powodu rezygnacji lub nieukończenia szkolenia z powodów niezależnych od
Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. nie przysługują roszczenia finansowe lub zwrot opłaty
wniesionej za kurs płatny.
7. Klientowi nie wolno posługiwać się w trakcie korzystania z usług Platformy e-learningowej
treściami o charakterze bezprawnym, w szczególności treściami naruszającymi prawa osób
trzecich, treściami obraźliwymi lub wulgarnymi itp., a także nie wolno mu nadużywać środków
komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie
systemów informatycznych Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. lub osób trzecich bezpośrednio lub
pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Platformy.

§ 4
Odpłatność za dostęp do szkolenia
1. Opłata będzie dokonywana przez Zleceniodawcę na konto firmy Doradztwo i Szkolenia CERTUS
s.c. Oryginalny druk faktury zostanie dołączony do przesyłki pocztowej zawierającej Zaświadczenia
dla Klientów .

2. Opłaty za dostęp do szkolenia zgodne z ofertą zawartą na platformie oraz z ewentualnymi
wcześniejszymi ustaleniami stron, Zleceniodawca wnosi za pomocą transferuj.pl
3. Zapłata za szkolenie wnoszona jest przed otrzymaniem hasła dostępu do platformy.
4. Opłata zawiera koszt dostępu do szkolenia BHP w formie e-learningu, testu końcowego oraz
wystawienia i wysłania Zaświadczenia przesyłką listowną poleconą na adres wskazany przez
Zleceniodawcę.

§ 5

Prawa autorskie
1. Zawartość strony internetowej Organizatora jak i wszelkie materiały szkoleniowe są chronione
prawami autorskimi. (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)).
2. Klient ma obowiązek:
a) korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób zgodny z prawem
i postanowieniami Regulaminu,
b) podać w formularzach i swoim profilu na Platformie prawdziwe dane.
3. Klient nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie żadnych materiałów stanowiących treść
kursu osobom trzecim.
4. Klient nie może kopiować w części ani w całości treści i zawartości platformy, strony internetowej
i szkoleń okresowych BHP.

§ 6

Ochrona danych osobowych
1 Poprzez złożenie zamówienia za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Internetowej www.certus.katowice.pl lub poprzez rejestracje na platformie e-learningowej
Zleceniodawca/ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016r., poz.
922) wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych przez Doradztwo i
Szkolenia CERTUS s.c. ul. Ks. Piotra Skargi 8, 40-091 Katowice
2. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. może przetwarzać
dane Zleceniodawcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania
porozumienia, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi:
a) imię i nazwisko
b) datę , miejscowość i województwo urodzenia
c) adres poczty elektronicznej
d) miejsce i adres miejsca pracy
e) stanowisko w miejscu pracy
3. Dane o Kliencie uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą
elektroniczną w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem
Klienta w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy
ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.
4. Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z
danymi osobowymi.
5. Zleceniodawca ma prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego gdy, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawne. .

§ 7

Reklamacje
1. W przypadku niepoprawnego działania szkolenia Klient jest zobowiązany do powiadomienia o
tym fakcie administratora systemu wysyłając wiadomość na adres e-mail: certus.katowice@wp.pl
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie.

3. Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko Klienta składającego reklamację, w tym
w szczególności adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie oraz zwięzły opis
niepożądanego zdarzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 8

Postanowienia końcowe
1. Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego
działania Platformy.
2. Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego
wyłączenia Platformy na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia.
3. Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po
z Usług; w szczególności za utratę danych, połączenia z siecią, przerwy w transmisji danych,
opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od
Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c.

Za czynniki niezależne od Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. uważa się w szczególności:
1. przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
2. awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak
dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich
operatorów telekomunikacyjnych,
3. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu
okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła
wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Doradztwo
i Szkolenia CERTUS s.c. obowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
4. Doradztwo i Szkolenia CERTUS s.c. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym
regulaminie bez podania przyczyny.
5. w przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie wchodzą w życie z datą ich
publikacji na stronie internetowej www.certus.katowice.pl
Klienci posiadający już konta w Platformie o zmianach regulaminu zostaną powiadomieni za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Klient jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta
w jakikolwiek sposób z zasobów Platformy. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne
z akceptacją warunków podanych w regulaminie.
7. w przypadku braku akceptacji regulaminu Klient powinien powstrzymać się od korzystania z
Platformy. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku
akceptacji regulaminu Klient powinien powiadomić o tym Administratora serwisu.
8. w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.